Makaleler

Sosyolog Nedir, Ne İş Yapar?

Yazar: Uğur Eskier

Sosyolog, bireylerin davranışlarını ve bu davranışları şekillendiren toplumu analiz eden bir figürdür.

Sosyolog Nedir, Ne İş Yapar?

Sosyoloji; toplumun insanları nasıl etkilediğini ve insanların toplumu nasıl etkilediğini inceleyen bir bilim dalıdır. Sosyolog ise, toplumu ve insanları etkileyen olayları inceleyerek, ilgili kurum veya kişilere çeşitli amaçlar için bilgi sağlayan kişidir. Sosyolog nedir? Sosyolog ne iş yapar? Sosyologun görevleri nelerdir? Bu sorunların cevaplarını ve daha fazlasını makalemizde bulabilirsiniz!

Sosyoloji Nedir?

Sosyoloji, insanların sosyal ilişkilerini ve kurumlarını inceleyen bir toplum bilimidir. Toplumun sistematik çalışmasını ve sosyal etkileşimi tanımlayan sosyoloji, farklı çalışma alanları hakkındaki çalışmaları birleştirir ve insanların eylemlerinin sosyal ve kültürel yapılar tarafından nasıl şekillendirildiğini anlamaya çalışır. Toplum, aile, din, suç, devlet, ırk, kültür ve sosyal sınıflar gibi birçok konu sosyolojinin alanına girer.

İnsan faaliyetlerinin tamamını kapsayan bir sosyal bilim olan sosyolojinin çalışma alanı çok geniştir. Bireysel yaşamı inceleyen, toplumlar arasındaki ve dünyadaki önemli konuları analiz eden ve bu konuları açıklayan aydınlatıcı bir alandır.

Bireysel anlamda sosyoloji; romantizm, cinsiyet, din, ırk, aile çatışmaları ve sapkın davranışlar gibi durumların sosyal sebeplerini ve sonuçlarını araştırır. Toplumsal anlamda sosyoloji; hukuk, suç, yoksulluk ve zenginlik, önyargılar, ayrımcılık, eğitim, şirketler ve sosyal hareketler gibi konuları inceler. Küresel anlamda sosyoloji ise; savaş, barış, göç, nüfus artışı ve ülkelerin ekonomik kalkınması gibi konulara odaklanır.

Sosyoloji, içinde yaşadığımız ve hayatımızı şekillendiren sosyal dünyayı anlamak için farklı yollar ve bilgiler sağlar. Toplumsal yaşamdaki derin ve zor konuları irdeleyerek, kabul görmüş gerçekliklerin ötesinde görüş açısı sunar. Özel analitik bakış açısı, sosyal teoriler ve araştırma yöntemleri sayesinde hem yaşamı hem de insanlık tarihini şekillendiren sosyal ilişkileri ele alır. Ayrıca, kültürler ve kurumlar arasındaki farklılıkları analiz eden ve geliştiren bir disiplindir.

Sosyolog Nedir?


Sosyolog, sözlük anlamına göre “toplum bilimci”dir. Sosyologlar; sosyal hayat hakkında eleştirel düşünebilen; önemli ve sorulamayan soruları sorabilen kişilerdir. Sosyal araştırma projeleri tasarlayarak deneysel veriler toplayan sosyolog, araştırma bulgularını formüle ve analiz eder, toplum yararına sunar.

Başka bir tanıma göre de, sosyolog; toplumu, toplum ile bireylerin karşılıklı ve karmaşık ilişkilerini anlamaya çalışan kişidir. Sosyologların temel amacı; toplumsal gerçekleri ortaya koyarak, toplumun daha iyi bir noktaya ulaşılmasına katkı sağlamaktır. İnsanların, sosyal dünyanın nasıl olduğunu ve daha iyi bir şekilde nasıl değiştirilebileceğini anlamalarına yardımcı olurlar.

Sosyologlar, toplumu ve sosyal davranışı incelemek için çeşitli yöntemler kullanır. Bu yöntemlerle grupları, kültürleri, organizasyonları, sosyal kurumları ve insanların bunları geliştirip gerçek dünyaya uyarladıkları süreçleri incelerler.

Sosyologların çoğu; araştırma kuruluşları, üniversiteler, kolejler, devlet kurumları, danışmanlık firmaları, hukuk firmaları, medya şirketleri, halkla ilişkiler firmaları ve yardım kuruluşları gibi yerlerde kendilerine yer bulabilir. Sosyoloji geçmişine sahip profesörler, öğretmenler, insan kaynakları temsilcileri, avukatlar, yönetim danışmanları, istatistikçiler, pazar araştırmacıları, sosyal ve politika analistleri, gazeteciler, halkla ilişkiler uzmanları, sosyal hizmet uzmanları, demografi uzmanları veya anket araştırmacıları potansiyel bir sosyologdur.

Eğitimciler, milletvekilleri, yöneticiler ve sosyal hizmet uzmanları sosyal sorunları çözmek ve kamu politikalarını formüle etmek için sosyolojik araştırmalar kullanır. Sosyologlar, bu araştırmaları yaparak, analiz eder ve ilgili kişi, kurum veya firmaya sunar.

Sosyologlar, araştırmacı bireylerdir. Entelektüel ve meraklı kişiler sosyolog olabilir. Sosyologlar; yöntemsel, rasyonel, analitik ve mantıklı düşünme yeteneğine sahip olmalıdır. Ayrıca, sanatsal, yenilikçi, sezgisel, hassas, açık ve ileri görüşlü olmaları beklenir.

Sosyolog Ne İş Yapar?

Sosyologlar, toplumda görünen şeylerin altındaki gerçekleri araştıran kişidir. Toplumu gözlemlemek ve toplumsal olayları irdelemek temel görevleri arasındadır. Araştırmalarını bilimsel verilere dayandıran sosyolog, toplumu anlamaya çalışırken kişisel yargılarını değil bu verileri kullanır.

Sosyologlar, herhangi bir olayın nedenlerini ve bu nedenlerin nasıl ortadan kaldırılacağını araştırır. Örneğin, suç işleyen insanların gerekçeleri, suç oranlarını azaltma yolları gibi farklı alanlardaki birçok konu ve olay, sosyologların çalışma alanına girer. Hemen hemen tüm sosyologlar, bireylerin deneyimleriyle ve bu deneyimlerin bir bütün olarak sosyal gruplarla ve toplumla etkileşimi sonucu nasıl şekillendiğiyle ilgilenir. Sosyologlar, aynı toplumda yaşayan insanların davranışlarını inceleyerek ve aynı toplumsal baskıları deneyimleyerek, bu genel kalıpları belirlemeye çalışırlar.

Bazı sosyologlar; yasalar, ahlaklar, değerler, dini inançlar, gelenekler, modalar ve ritüellerin toplumda meydana getirdiği değişiklikler ve bu değişikliklere sebep olan ve sosyal hayatı yönlendiren kuralları ve sosyal gerçekleri inceler. Sosyologlar, toplum hakkında bir bütün olarak yüz yüze etkileşimleri inceleyerek, grup etkileşimlerini ve hatta tüm medeniyetleri içeren ve etkileyen büyük ölçekli tarihi olayları irdeler ve güncel durumlara göre bir veri ortaya koyarlar.

Sosyologlar, insanların sosyal yaşamlarını, etkinliklerini, davranışlarını, etkileşimlerini ve organizasyonlarını daha büyük sosyal, politik ve ekonomik süreçler için ele alırlar. Sosyal etkilerin farklı birey ve grupları nasıl etkilediği; kurum ve kuruluşların insanların yaşamlarını nasıl değiştirdiği ile ilgilenirler. Ayrıca, bu grupların ve etkileşimlerin kökenini ve gelişimini izlerler.

Sosyolog Neleri Analiz Eder?

Sosyologlar, toplumsal konuları dört ayrı alana ayırarak analiz eder:

Mikro-Sosyolog: Mikro sosyoloji, insan veya kadınların rolleri, aile yapısı ve göç gibi küçük ölçekte çalışmalara odaklanır. Bireylerin birbirleriyle nasıl etkileşimde olduklarını inceler. Öncelikle bireylerin veya küçük grupların yüz yüze nasıl etkileşimde bulundukları ile ilgilidir. Mikro-sosyologlar, daha küçük insan gruplarının yaşamlarını keşfeder. Birebir yapılan görüşmelerle etnografik gözlemler yaparlar.

Makro-Sosyolog: Makro sosyoloji, sosyolojinin disiplini kadar eskidir. İnsanların sosyal etkileşimlerini ve sosyal olayları büyük bir perspektifle incelemeye odaklanır. Makro-sosyologlar, geniş insan gruplarında çalışır. Makro düzeydeki sosyal yapıları, politik, sosyal veya dini grup ve organizasyonları, etnik toplulukları ve toplulukları etkileyen olayları hedeflerler. Sosyal sınıf ve ekonomi çalışmaları gibi makro sosyoloji konuları, makro-sosyologların çalışma alanlarıdır. Makro sosyologların çalışma alanları dünya toplumlarını ve tarihini de kapsayabilir. Savaşlar, küresel yoksulluk ve çevre gibi çok çeşitli toplumsal meselelerle ilgilenebilirler. Medeniyetlerin gelişimi veya yok olması, ulus devletlerin kökenleri ve değişimi, sosyal devrimler ve sosyal, politik, ekonomik ve kültürel değişimlerin kökenlerine de odaklanabilirler.

Meso-Sosyolog: Meso-sosyoloji; gelir, yaş, cinsiyet, ırk, etnik köken, örgütler ve coğrafi topluluklar gibi orta (meso) sosyal yapı çalışmalarına odaklanır. Bu sosyoloji alanında görev yapan sosyologlar, ekonomi gibi büyük makro faktörlere ve aile dinamikleri gibi günlük mikro insan sosyal etkileşimlere mercek tutar. Genellikle topluluk veya kuruluş gibi mikro ve makro düzeyler arasında kalan bir popülasyon boyutunu içeren çalışmalar yaparlar.

Küresel Sosyolog: Küresel sosyoloji, toplumun; ekonomik, kültürel, sosyal ve politik alanlarındaki değişikliklere odaklanır. Bu alanların uluslar, bölgeler, topluluklar ve hatta tarafsız yerler arasında etkileşimleri ilgi alanıdır. Küresel sosyologlar, çalışmalarında, küresel olarak fikirlerin, değerlerin, normların, davranışların ve yaşam tarzlarının birleştirilmesine atıfta bulunur.

Sosyologların Görevleri Nelerdir?

Sosyologlar, çeşitli araştırma ve inceleme görevlerini yerine getirmek için farklı analiz teknikleri kullanır. Bu tekniklerle elde ettikleri verilerin toplum yararına kullanılmasını sağlarlar. Sosyologların ele aldığı araştırma konuları, yöntemleri ve teorileri, insan yaşamını ve sosyal problemleri şekillendirir. Böylece sosyal süreçler hakkında önemli bilgiler sunarlar.

Sosyologların görevleri genel olarak şunlardır;

 • Temel sosyal süreçleri geliştirmek ve zenginleştirmek için sosyal yaşam ile ilgili kanıtları toplamak ve analiz etmek;
 • Toplumsal grupların günlük yaşamlarını gözlemlemek ve anketler yapmak;
 • Toplumsal konuları irdelemek için tarihi belgeleri yorumlamak;
 • Nüfus sayımı verilerini analiz etmek;
 • Sosyal konularla ilgili teorileri test etmek ve araştırma projeleri için tasarlamak;
 • Anketler, gözlemler, röportajlar ve diğer kaynaklar aracılığıyla veri toplamak;
 • Toplanan verilerden analiz yapmak ve sonuçlar çıkarmak;
 • Araştırma bulgularını içeren ayrıntılı raporlar, makaleler veya sunumlar hazırlamak;
 • Diğer sosyologlar veya sosyal bilimcilerle işbirliği yapmak;
 • Araştırma bulgularını ilgili kişi, kurum veya firmaya sunmak;
 • Veri toplama yöntemlerini uygulamak ve geliştirmek;
 • Sorunları tanımlamak ve çözüm geliştirmek için grup etkileşimlerini ve rolleri gözlemlemek;
 • Sosyal bulgular yayınlayarak, konferanslar düzenlemek ve sosyal bilimlerin gelişmesine yardımcı olmak;
 • Bulgularını meslektaşları ve diğer bilim insanlarıyla paylaşmak;
 • Uluslararası sosyologlar topluluğu tarafından geliştirilen yeni teoriler ve raporlar hakkında bilgi edinmek.

Sosyologların İncelediği Alanlar

Sosyologlar çok çeşitli sosyal konularda uzmanlaşabilir. İnceledikleri alanlardan bazıları şunlardır; 

 • Sağlık,
 • Evlilik,
 • Suçlar,
 • Eğitim,
 • Aileler,
 • Nüfus,
 • Sapkınlık,
 • Cinsellik,
 • Cinsiyet rolleri,
 • Çalışma rolleri,
 • Irk ve etnik ilişkiler,
 • Grup etkileşimleri,
 • Kamu politikası
 • Tutumlar,
 • Yoksulluk,
 • Yaşlanma,
 • Sosyal eşitsizlik.

Sosyologların Çalışma Alanlarına Örnekler

Genel olarak toplumların sosyal dokusunu ilgilendiren konular, sosyologların ilgi alanındadır. Bu çerçevede aile, din, ırk, cinsellik, ekonomi ve siyaset gibi birçok konu, sosyologların araştırma konusu olabilmektedir.

Sosyologların en çok araştırma ve inceleme yaptığı alanlardan biri ailedir. Bir ülkenin aile yapısındaki değişiklikler, sosyologların ilgilendikleri alanlara en önemli örneklerden biridir. Ülkedeki geleneksel aile yapısındaki değişikliklere sebep olan faktörler; ailelerin çoğunun bekar çocukları ile birlikte bir evde yaşaması; evli olmayan çiftlerin, eşcinsel çiftlerin ve tek ebeveynli ve tek yetişkinli hanelerin yüzdesi; büyükanne ve büyükbaba, kuzen veya yetişkin çocuklar gibi geniş aile üyelerinin birlikte yaşadığı hanelerin sayısı gibi başlıklar, sosyologların çalışma alanlarına örnek olarak verilebilir.

Evlenme ve boşanma oranları, boşanmış anneler, tek başına çocuk yetiştiren babalar, bekarların ülke nüfusuna oranı ve evlat edinme oranları gibi toplum yapısını doğrudan etkileyen konuları araştıran sosyologlar, bu çalışma alanlarının toplumsal yapıya etkisi, bu sonuçların nedenleri ve bu nedenlerin nasıl değiştirilebileceği gibi bilgilerle karar vericilere veya sosyal çalışma kurumlarına veri sağlar.

Sosyologların çalışma alanlarında cevap aradığı sorulardan bazıları şunlardır: İnsanlar evliliği ve aileyi nasıl görüyor? İstihdam ve ekonomik koşullar toplumda nasıl bir rol oynuyor? Kültür, bireylerin yaşamlarında yaptıkları seçimleri nasıl etkiler? Çocuklar çevrelerinden nasıl etkilenir? Toplumların eğitim, barınma ve sağlık ihtiyaçları neye göre değişir? Siyasi tercihlerin aile yapısına etkisi nedir?

Sosyolog ve Toplum

Belli bir alanda birbirleriyle etkileşim içinde olan ve yaşam biçimlerini veya kültürlerini paylaşan insan grubu, “toplum” olarak tanımlanabilir. Bir kültür ya da bir grup insanın geleneksel olarak bir şeyler yapma biçimi; alışılmış uygulamalar, değerler ve inançlar içerebilir.

Yaşanan ülkeye bağlı olarak toplumlar çok farklı olabilir. Örneğin; evli bir çiftin yaşadıkları toplumda yüzlerce ya da binlerce insanla birlikte bir spor etkinliğine katılacağını varsayalım! Birbirlerini kalabalıkta tanıyabilirler. Fakat onlar diğer insanlarla birlikte sevinç yaşayabilir ve sevindikleri insanlarla etkileşim halinde olabilirler. Spor etkinliğinden ayrıldıklarında nasıl davranacaklarını artık biliyorlardır. Önlerinden birinin geçmesi gerekiyorsa beklerler; birini geçmeleri gerekiyorsa “affedersiniz” derler. Yani etkileşimleri olumlu sonuçlar doğurabilir.

Ancak, aynı çift yabancı bir ülkede ve kalabalık bir spor sahasında olsaydı, çok farklı bir deneyim yaşayabilirlerdi. Yabancı ülkedeki (veya toplumdaki) norm ve kurallar çok tutucu olabilir. Belki de spor müsabakası (çiftin anlayamayacağı bazı hassasiyetler sebebiyle) kavga ve hatta toplumsal bir olayla sonuçlanabilir. Çift, büyük olasılıkla orada neden olduklarını anlamakta zorlanacaktır. Kalabalığın bir parçası olmak veya orada bulunmak artık onlar için güvenli değildir. Ne yapacaklarını veya bu durumda nasıl davranacaklarını bilemeyeceklerdir.

İki benzer olayda kalabalığın tepkisi çok farklı olabilir; çünkü her insan grubunun kendi toplumu veya kültürü ve birbirleriyle etkileşime girme biçimleri farklıdır. Farklı bir toplumda bulunmak, insanların davranışlarını değiştirebilir. Bu, aynı toplumdaki kişilerin aynı durumdayken bile farklı davranışlar gösterebilecekleri anlamına gelir.

İnsanlar neden farklı sosyal durumlarda kendilerini farklı hisseder ve farklı davranırlar? Neden bir toplumun insanları aynı durumda farklı davranışlar sergiler? Neden benzer şekilde hareket eden insanlar aynı davranışı gösteren diğer insanlara karşı kendilerini bağlı hissetmezler? Bunlar, sosyolojinin ve sosyologların toplumun tüm yönlerini ve seviyelerini incelerken sordukları sorulardan sadece birkaçı...

Sosyologlar Hakkında Faydalı Bilgiler

 • Sosyoloji, bir toplumun davranışlarına, kökenlerine, sosyal ağlarına ve kurumlarına odaklanan bir sosyal bilimler dalıdır.
 • Sosyologlar; toplumsal olaylar, sosyal düzen ve sosyal değişimler hakkında teoriler oluşturmak için nicel ve nitel analizlerle ampirik araştırma yöntemleri kullanır.
 • Sosyologlar, araştırmalarını yaparken çeşitli kalitatif ve kantitatif tekniklerden faydalanır.
 • Bazı sosyologlar doğrudan sosyal politika araştırmalarına odaklanırken, diğer bazıları ise, sosyal süreçlerin teorik sonuçlarına odaklanır.
 • Sosyologlar; politikacılar, eğitimciler, planlamacılar, yasa koyucular, şirket yöneticileri, iş adamları, sosyal çalışanlar, sivil toplum kuruluşları ve kâr amacı gütmeyen kuruluşlara sosyal sorunları çözmek için bilgi sağlar.
 • Sosyologların çoğu sosyal politikalar oluşturmak isteyen siyasetçiler, yasa koyucular ve eğitimciler için çalışma yapar.
 • Sosyologlar ve antropologlar arasında birçok yönden benzerlik vardır. Bu sebeple genellikle birbirleriyle karıştırılırlar.
 • Sosyologlar ve antropologlar, çalışmalarını insan toplumlarına ve zaman içindeki davranışlarına odaklanır.
 • Sosyologlar, toplumların tarihlerini ve kökenlerini her zaman göz önünde bulundurur. Antropologlar ise, insan kültürünü tarihin belli bir zamanında incelemeye odaklanır.
 • Sosyologlar, sorunları anlayarak ve çözüm üreterek topluluklara yardım etmek için çalışır.
 • Başkalarının yararına çalışmak, büyük bir şefkat ve empati duygusu gerektirir. Bu nedenle topluluklara yardımcı olma ve onlarla iletişim kurma konusunda gönüllü işlerde deneyimi olan kişiler iyi bir sosyolog olabilir.

Kaynaklar

https://www.careerexplorer.com/careers/sociologist/
https://courses.lumenlearning.com/sociology/chapter/what-is-sociology/
https://www.britsoc.co.uk/what-is-sociology/what-do-sociologists-do/
https://neuvoo.ca/neuvooPedia/en/sociologist/
https://en.wikipedia.org/wiki/Sociology

Yorumunuzu Paylaşın