Makaleler

İşyeri Açma Ruhsatı Nasıl Alınır?

Yazar: Hakan Kutluay

İşyeri açma ve çalışma ruhsatı, konuda yetkilendirilmiş idari birimler tarafından, İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatlarına İlişkin Yönetmelik kapsamında bulunan işyerlerinin açılarak, çalışma yapması için verilen izindir.

Bir işyeri, yetkili idarelerden, usulünce alınan ruhsat olmadan açılamaz ve katiyetle çalıştırılamaz. Yönetmelikte yer alan yetkili idareler dışında meslek kuruluşlar vb. yerlerden alınan diğer ruhsat ve belgeler ruhsat alma mükellefiyetini ortadan kaldırmaz. Ruhsat olmaksızın açılan ve çalıştırılan işyerleri, il özel idaresi ya da belediye gibi yetkili idarelerce kapatılır.

Ruhsat başvuru ve sonuçlanma dönemi 5 ana aşamadan oluşur. 

1. İşyeri Sınıfının Belirlenmesi

Ruhsat işlemlerinin doğru yapılabilmesi için öncelikle işyerinin hangi sınıfa dahil olduğunu belirlemek gerekir. İşyerleri; gayrisıhhi müesseseler ve sıhhi müesseseler, umuma açık istirahat ve eğlence yerleri olmak üzere 2 ana kola ayrılır. 

Faaliyet sırasında çevresine biyolojik, kimyasal, ruhsal ve sosyal yönden az ya da çok zarar verme olasılığı olan müesseselere gayrisıhhi müessese denir. Gayrisıhhi müesseseler üç tipe ayrılırlar ve her biri için ayrı koşullar söz konusudur. 

Birinci sınıf gayrisıhhi müesseseler, hususi kullanım alanlarından kesinlikle uzak tutulması gereken müesseselerdir. Bu tip işyerlerinin ruhsatlandırma işlemlerini büyükşehir belediyeleri yapar. 

İkinci sınıf gayrisıhhi müesseseler, diğer kullanım alanlarından kesinlikle uzak tutulması gerekmemekle beraber, yine de bu kullanım alanları için bir tehdit içermediğine dair inceleme yapılması gereken müesseselerdir. Bu tip işyerleri ilçe belediyeleri tarafından ruhsatlandırılır.

Üçüncü sınıf gayrisıhhi müesseseler, diğer kullanım alanları yanında açılabilmekle beraber sıhhi nezarete yani sağlık denetimlerine tabi tutulması gereken işyerleridir. Bu işyerleri de ilçe belediyeleri tarafından ruhsatlandırılır.

Sıhhi müesseseler ise, imalat yapılmayan işyerleridir. Sıhhi işyerleri sadece satışın, sergilemenin yapıldığı yerlerdir.

2. Gerekli Belgelerin Tamamlanması

Gerek gayrisıhhi müesseselerin, gerek sıhhi müesseselerin ruhsat sahibi olabilmek için gerekli bazı belgeleri tamamlaması gerekmektedir. Bu belgeler her tip işyeri için farklılık göstermekte olup, oldukça detaylı belgelerdir. 

Bu belgeler alınacak kuruma ve ilçelere göre değişiklik göstermektedir. Belgelerin tam listesi, ilçe belediyelerinden öğrenilebilir.

3. Başvuru

Başvurular, ruhsat ve denetim müdürlüğü, ruhsat kontrol servislerinden alınabilecek başvuru formları doldurularak ve gerekli belgeleri eksiksiz tamamladıktan sonra yine ruhsat ve denetim müdürlüğü, ruhsat kontrol servisine yapılır. Eksiksiz alınan belgeler karşılığında görevli memur ‘alındı belgesi’ düzenleyerek başvurana iletir.

4. İşyerinin Kontrol Edilmesi

Ruhsat kontrol servisi yetkilileri, işyerine ruhsat almak isteyen kişi tarafından teslim edilen belgeleri ön incelemeden geçirir.   Dosyalarında problem olmayan başvurular, ruhsat kontrol yetkilileri tarafından ruhsat kontrol komisyonuna teslim edilir. 

Ruhsat kontrol komisyonu ise teslim aldığı belgeleri, söz konusu işyerinin ilgili mevzuatlar açısından uygunluğunu kontrol eder. Ancak, umuma açık istirahat ve eğlence yerlerinde ise ruhsat ve denetim müdürlüğü ruhsat kontrol komisyonu kontrolünden önce, başvuruyu alan ruhsat servisi yetkilisi tarafından işyeri ile ilgili emniyet müdürlüğüne görüş sorulur.

Söz konusu işyerinin asayiş ve güvenlik yönünden uygun olduğu belirlenirse, başvuru ruhsat ve denetim müdürlüğüne bildirilir.

5. Ruhsatın Kesinleşmesi

Ruhsat kontrol komisyonu tarafından kontrol edilen işyerinde, herhangi bir sorun tespit edilmezse işyeri açma ve çalışma ruhsatı kesinleşir.

Ruhsat işlemi tamamlanan işyerleri, faaliyetlerine başlayabilirler. İleriki dönemlerde, işyerine yeni ortak alınması durumunda ya da bir ortağın ayrılması durumunda yeniden ruhsat çıkarılması gerekmez. Ancak, işyerinin başka bir adrese nakledilmesi durumunda yeniden ruhsatlandırma yapılması gerekir. İşyeri sahibinin ölümü durumunda ise, yeni ruhsat düzenlenmeksizin mirasçılar için eski ruhsatın kullanımı gerekir.

Alınan ruhsatların, işyerinde herkesin görebileceği şekilde asılması gereklidir.

Kaynak:

  • Resmi Gazete: İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatlarına İlişkin Yönetmelik

  • Gebze Belediyesi: İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatı Alma İşlemleri

İlgili Makaleler

Yorumunuzu Paylaşın