Makaleler

Ecrimisil Nasıl Hesaplanır?

Yazar: dilek ılgaz
Ecrimisil Nasıl Hesaplanır?

İdarenin izni olmadan bir hazine taşınmazının gerçek veya tüzel kişilerce yararlanma amaçlı işgal edilmesi nedeniyle, işgalcinin kusurunun olup olmadığına veya idarenin zarara uğrayıp uğramadığı bakılmaksızın, taşınmazın işgalden önce bulunduğu hali ile elde edilecek gelir esas alınarak idarece talep edilen tazminata ecrimisil denir

Çok sorulan sorulardan biri ecrimisil kiramıdır. Kira değildir, haksız işgal tazminatıdır. İşgal edildiği döneme yani geriye doğru hesaplanır. Ecrimisil tespit edildiğinde, İdarece hazırlanmış olan program dahilinde, yerinde tespit edilerek “taşınmaz tespit tutanağı” düzenlenir. Tutanak, taşınmazın işgalinin başlangıç tarihi, işgale veya kullanıma konu olan yüzölçümü, kullanım amacı, işgalcileri ve ecrimisil kabulü içerisinde yararlanılabilecek bilgiler içermektedir. 

Hazine taşınmazının işgale uğradığı tespit edildiği tarihten itibaren 15 (onbeş) gün içerisinde taşınmaz tespit tutanağı ile ecrimisil idare tarafından tespit edilerek yönetmenliğin 17.maddesi uyarınca komisyon tarafından karara bağlanır. Taşınmazın ecrimisil takdir ve tespitinde, imar durumu, niteliği, tarım arazisi ise verimi, yüzölçümü, konumu, alt yapı hizmetlerinden faydalanıp faydalanmadığı, işgal edilmeden öncesinde kullanılması durumunda elde edilecek geliri gibi her türlü konular incelenerek rayiç değer tespiti yapılır. Bunun dışında, aynı bölgede bulunan emsal olabilecek taşınmazlar için oluşturulmuş kira bedelleri veya ecrimisiller ile ilgili yargı kararları, gerekli durumlarda belediye, sanayi ve ticaret odası, borsa ve ziraat odası gibi kuruluşların bilir kişilerinden soruşturularak edinilen bilgiler doğrultusunda taşınmazın değerini etkileyecek tüm değerler göz önüne alınır. 4916 sayılı kanunun 19/7/2003 tarihli maddesi uyarınca Hazine taşınmazları üzerinde yasal olmadan yapılan sökülüp kaldırılabilecek olanlar haricinde ki her türlü tesis, yapı, başka bir işleme gerek olmaksızın Hazineye intikal eder. 

Ecrimisil ihbarnamesinin tebliğ edilmesinden itibaren, vekil veya vatandaşın 30(otuz) gün içinde İdareye dilekçe ile başvurarak itiraz etme hakkı bulunmaktadır. İdare de 30(otuz) gün içinde olumsuz veya olumlu bir ecrimisil tutanağı düzenleyerek ilgiliye tebliğ eder. Bu tebliğden itibaren 60(altmış) gün içinde işgalci İdari yargıda ecrimisil ihbarnamesi yada ecrimisil düzeltme ihbarnamesinin iptaliyle ilgili dava açabilir. Ancak, yürütme durdurma talebi ile dava açılmadıysa ecrimisil ihbarnamesine karşı dava açmış olmak ecrimisil tutarının tahsilini engelleyemez.

İlgili Makaleler

Yorumunuzu Paylaşın