Makaleler

Argumentative Essay Nasıl Yazılır?

Yazar: Hakan Kutluay

Argumentative Essay genel hatları ile normal bir essay yani makale gibi yazılırken, daha detaylara inildiğinde bazı ayrıntılara dikkat etmek faydalı olacaktır. Burada öncelik verilmesi gereken gereken genel olarak Opinion (Fikir) ve Problem (Sorun) ve Solution (Çözüm) şeklinde yazıldıkları için yazdığımız konuya üç farklı yerden bakış açısı getirebiliyor ve iyi bir karşıt fikir sunabiliyor olmanızdır. Verilen karşıt fikir ise yazının gelişme ya da sonuç bölümünde yine bizim tarafımızdan çürütülmelidir.

Argumentative Essay ile Opinion Essay arasındaki farka kısaca baktığımızda Argumentative Essay yazarken dikkat edilmesi gereken farklılıklar daha net anlaşılacaktır. Opinion Essay’de ele alınan konu hakkında sadece bilgi verilirken Argumentative Essay’de buna ek olarak aynı zamanda verilen bilgiler çeşitli bakış açıları ile eleştirilmeye çalışılır. Verilen bilginin karşıtını savunan görüş ve iddialar kuralına uygun şekilde sunulmalıdır. Opinion Essay’de sadece kendi düşüncemizi bildirmemiz yeterli iken Argumantative Essay’de verilen konu ile ilgili değişik bakış açılarının belirtilmesi çok önemlidir. Argumentative Essay yazımında çok önemli dört adet nokta vardır.

  1. Açıklayıcılık
  2. İkna Edicilik
  3. Analitik Düşünme
  4. Tartışmacı olma

Yazılan tezin doğruluğunu öne çıkarabilmek için diğer karşıt görüşlere de yer vererek bu diğer görüşleri çürütmeye çalışmak Argumentative Essay’de en önemli ayrıntıdır.

Türkçeye tartışmacı kompozisyon olarak çevrilen Argumentative Essay’de elimizdeki konuya karşı değişik bakış açısı olan en az iki taraf olması gerekir. Bizim bu Essay’i yazarken yapmamız gereken ise çeşitli ispatlar, alıntılar ve belki istatistiklerle karşı tarafın bakış açısını çürütmeye çalışmamızdır. Essay’imizi bir sonuca bağlamamız da bu çürütmeleri yapmak kadar önemlidir.

Diğer Essay türlerinde de olduğu gibi Argumantative Essay yazımına başlamadan önce çok kısaca bir taslak oluşturmanız ve yazının hangi bölümünde ne gibi sorulara cevap vermemiz gerektiğini bulmamız bizim için bu Essay yazımını kolaylaştıracaktır.

Argumentative Essay’in yazım adımlarına geçmeden önce bilmemiz gereken her zaman önce karşıt olduğumuz görüşü yani eleştireceğimiz, çürütmeye çalışacağımız görüşe yerdikten daha sonra kendi görüşümüzü belirtmemizdir. Introduction (Giriş) ve Body (Gelişme) paragrafları bu şekilde oluşturulmalıdır. Introduction ve Body Paragraflardan sonra yazılan conclusion yani sonuç paragrafında ise sadece ve sadece kendi görüşümüzü bildirmemiz gerekir.

Argumentative Essay yazımında karşı tarafın argümanına con, bizim sunacağımız görüşümüze ise pro denilmektedir.

Kendimizi bu konuda daha da geliştirebilmek için bu con ve pro görüşlerin neler olabileceklerine ve bu görüşlerin birbirlerini ne şekilde çürütmeye çalıştıklarını araştırarak makalelerinizde daha güçlü tartışmalara yer verebilirsiniz.

Argumentative Essay Yazım Aşamaları

Argumentative Essay yazım aşamalarını tek tek ele alacak olursa şu şekilde başlıkları sıralamamız doğru olacaktır:

  1. Konu Cümlesi (Topic Sentence)
  2. Tanım (Definition)
  3. Önem (Importance)
  4. Uyuşmazlık (Controversy)
  5. Tez Cümlesi (Thesis Statement)

Topic Sentence diğer Essay yazımlarından da tanıdığımız ilk cümledir ve Argumentative Essay’de bu ilk cümlenin “common, the most argued, widespread…“ gibi yapılarla verilmesi önemlidir. Bu şekilde bahsettiğimiz konunun tartışmaya açık yanını ön plana çıkarmış oluruz.

Çok kısa bir örnek vermek gerekirse: “Nowadays, smoking is one of the most argued issue.” gibi çok kısa ve basit bir cümle ile başlayabiliriz. Burada hem konumuzun sınırlarını belirtmiş hem de bu konunun tartışmaya açık bir konu olduğunu belirtmiş oluyoruz.

Definition kısmı yine diğer Essay’lerde olduğu gibi yazımızda kullanacağımız, durum, terim ve yapıların açıklanması aşamasıdır. Böylece okur için yazının devam eden kısımlarında tanımadığı bir terim kullanılmamış olur. Bu kısım bilimsel araştırmalar ile ilgili Essay’lerin yazımında çok önemlidir. Çünkü kullanılacak terimlerin okuyucu için araştırmayı yapan kişi için olduğu kadar bilinir ve açık olmadığı yazan kisi tarafından bilinmelidir.

Importance kısmında yapmamız gereken ele alınan konunun önemini çok kısaca belirtmektir. Burada unutmamız gereken bu kısmın çok uzun sürmemesidir. Ele alınan konunun önemi zaten yazının genel hatları ile ortada olmalıdır ve bu sebeple çok uzun bir Importance bölümü sadece yazımızı gereksiz uzatacaktır.

Controversy kısmı bizim en çok kafa yormamız gereken kısım olarak kabul edilebilir. Burada karşı tarafa bildirmemiz gereken Argumentative Essay’deki tarafların görüşleri olmalıdır. Karşıt görüşlerin herhangi bir saptırmaya ya da değişime uğramadan bildiriliyor olması önemlidir. Bu kısımda kullanacağımız kalıplara örnek vermek gerekirse şu şekilde sıralanabilir:

By contrast, another way of viewing this is, alternatively, again; rather, one alternative is, another possibility is, on the one hand… on the other hand, in comparison, on the contrary, in fact, though, although….

Bahsettiğimiz konuyu gerek kendi görüşümüz gerekse karşı tarafın görüşü olsun belirgin bir bi-çimde ortaya koymamız önemlidir. Bu sebepler aşağıda sıralayacağımız kelimeler ile bahsettiğimiz konuyu başka kelimeler ile yeniden açıklamamız önemlidir:

I believe, in my opinion, I think, In my view, I strongly believe,

It is argued that, people argue that, opponents of this view say, there are people who oppose…

Aynı fikri farklı bir şekilde ifade ederken şunları kullanabiliriz:

in other words, rather, or, better, in that case, to put it (more) simply, in view of this, with this in mind, to look at this another way…

Eğer burada konuya ilişkin eklemek istediğimiz daha fazla görüş ve bakış açısı varsa şu kalıpların kullanılması faydalı olacaktır:

what is more, another major reason, also, furthermore, moreover, in addition to, besides, apart from this, not to mention the fact that, etc…

Vereceğimiz örneklerde ise şu kalıpları kullanmamız yine Essay’imizin etkisini arttıracaktır:

that is to say; in other words

for example; for instance; namely; an example of this

and; as follows; as in the following examples; such as; including

especially; particularly; in particular; notably; chiefly; mainly; mostly…

Yazımızın Thesis Statement kısmı yazımızın notunu veren en önemli bölümdür. Argumentative Essay yazımında Thesis Statement kısmı diğer Essay’lere göre biraz farklılık gösterir. Şöyle ki burada öncelikle verilmesi gereken yeniden daha önce sıraladığımız kullanım yapılarının birisi ile karşı tarafın görüşünü vermektir. Daha sonra ise en kısa hali ile kendi görüşünüzü ve neden bu görüşü savunduğunuzu kesin bir dil ile anlatmanız gerekir.

Burada yine aşağıda saydığımız kalıpların kullanılması şekil açısından Essay’inizi daha anlaşılır hale getirecektir:

however; despite x; in spite of x;

while x may be true…

although; though; after all; at the same time; on the other hand, all the same;

even if x is true; although x may have a good point… 

Argumentative Essay yazarken makalenin sonunda bahsettiğiniz görüşünüzden emin olduğunuzu ve herhangi bir kuşku duymadan ya da tam bilgi sahibi olmadan konu hakkında argüman geliştirmediğinizi karşı tarafa tam anlamı ile aktarabiliyor olmanız büyük önem taşır. Yazınızı okuduktan sonra karşı taraf çürütmeye çalıştığınız konu hakkında yeterli bilgiye sahip olduğunuzu görmeli ve sizin kendinizden emin tavrınızı farketmelidir.

İlgili Makaleler

Yorumunuzu Paylaşın