Makaleler

Edebiyat Makaleleri

Edebiyat ile ilgili 134 yazı bulunmaktadır. Sayfa: 5

Türk Edebiyatında Eleştiri: Servet-i Fünun Dönemi

Tanzimat döneminde, Divan Edebiyatını hırpalamak ya da ölme aşamasına gelmiş bu edebiyatın idam mangasını hazırlamaktan ileri gitmeyen eleştiri, Servet-i Fünun diğer adıyla Edebiyatı-ı Cedide devrinde asıl ...

Türk Edebiyatında Eleştiri - Taşlama - Hicviye (Şiir)

Türk halkı, evvelden beri mizahî bir yapıya sahiptir. Günümüz sokak edebiyatına da baktığımızda mizahın güçlü bir silah olarak kullanıldığını, geçmişe baktığımızda da bu sivri dilliğinin çoğu zaman baştan kelle ...

Eleştiri Nedir?

Eleştiri, Atilla Özkırımlı gözünden şu şekilde görülmüştür:“Sanat yapılarını tanıtmak, açıklamak, sınıflamak ve değerlendirmek amacıyla yazılan yazıların tümüne verilen ad.“(Atilla Özkırımlı, Türk Edebiyatı ...

Eleştiri Kuramları

Dünya çapında eleştiri, bilimsel ölçütlere oturtulmuştur. Bu bakımdan da nesnel bir bakış açısı kazanmış ve eserin eleştirilmesi bir nevi sistemleştirilmiştir. Bir eserin basıldığı dönem, yazıldığı dönem, ...

Türk Edebiyatında Gazetecilik

Türk edebiyatının basın hayatı aslında çok tazedir. Matbaanın bile Lale Devri’nde geldiği bu ülkede basın hayatı 1800’lü yıllarda aktiftir. Osmanlı döneminde “matbuat” terimi olarak karşılanıyordu basın; şimdi ...

Türk Edebiyatında Doğu Etkisi

Türk edebiyatı, Türk dilinin sanatlı söyleyişlerinden oluşmuştur. Tanrı Dağlarından Adriyatik kıyılarına kadar uzanır.Türk dili. Bugün dahi başka herhangi bir dil bilmeden Çin’e kadar sizi götürecek tek dildir ...

Osmanlı’da Dergicilik

Osmanlı Türkçesinde dergi yerine Arapçadan gelen mecmua – cem yani "toplamak" kökünden türetilen sözcük - terimi kullanılırdı. Dergi, kelimesi Eski Türkçe "termek" eyleminden türetilerek Cumhuriyet ...

Cumhuriyet Dönemi ve Sonrasında Dergicilik

Cumhuriyet dönemi yani 1923 sonrası dönem, Türkiye’nin bir hedefinin olduğu dönemdir. İnsanlar artık ulus olma bilincinde ve bir devlet kurmanın telaşında tam bir kalkınma işine girmişlerdir o dönemde. Bu ...

Mazmun Nedir?

İskender Pala, mazmun için Ansiklopedik Divan Şiiri Sözlüğü adlı eserinde şu tanımı vermektedir : “Mânâ, anlam, kavram. Edebiyatta bazı özel kavram ve düşüncelerin ifadesinde kullanılan klişeleşmiş söz ve ...

Şemseddin Sami Kimdir?Şemseddin Sami Kimdir?

Şemseddin Sami, Türk dili ve edebiyatının mihenk taşlarında sayılan çok önemli bir dilci, etimolog, çevirmen ve edebiyatçıdır.  Lakin asıl önemli olan Kaşgarlı Mahmud’dan sonra Osmanlı dönemindeki ilk ...

Köroğlu Kimdir ve Köroğlu Destanı Özellikleri Nelerdir?

Köroğlu 15. asırda yaşamış saz şairidir. Adına yakılan ağıtları ve kendisine ait oluşturulmuş Köroğlu destanı vardır.Türk edebiyatında genelde aydınlar tek karakterlidir. Yani ya şairdir ya da romancıdır ama ...

Cevdet Kudret Kimdir?Cevdet Kudret Kimdir?

Tam adı Cevdet Kudret Solok’tur; lakin birçok yerde Cevdet Kudret olarak geçer. Peki, kimdir Cevdet Kudret, edebiyatımızdaki yeri nedir, bir makaleye konu olacak neler yapmıştır hayatında…Cevdet Kudret, tek ...

Deneme Türü Nedir?

Deneme bir yazın yani edebiyat türüdür. Biliyoruz ki birisi manzum diğer nesir olmak üzere başlıca iki tür vardır yazın hayatında. Deneme bu yazın türlerinden nesir yani düzyazı kısmına aittir.Deneme, Atilla ...

Tezkire Nedir?

Divan edebiyatı döneminde kullanılan bir türdür. Fars edebiyatından geçmiştir bize.  Edebiyat terimi olarak kullanılır ve edebiyat terimi olarak da belli bir meslekteki kişilerin yaşam öykülerinin ...

Ahmet Kutsi Tecer Kimdir?Ahmet Kutsi Tecer Kimdir?

Ahmet Kutsi Tecer de birçok Türk aydını gibi sadece şair ya da oyun yazarı değildir; hayatı gözden geçirildiğinde ona şu meslekleri yakıştırabiliriz: Şair, oyun yazarı,  siyasetçi, öğretmen, araştırmacı.Bu ...

Abdülhak Hamit Tarhan Kimdir?Abdülhak Hamit Tarhan Kimdir?

1852 yılında Bebek’te bir yalıda Tarihçi Hayrullah Efendi’nin oğlu olarak 85 yıllık yaşamına “Merhaba” der Abdülhak Hamit Tarhan. Bu yaşamı boyunca, Osmanlı aydınının oğlu olarak dünyaya gelecek ama Cumhuriyeti ...

Hoca Dehhani Kimdir?

Edebiyatımızda ilklerin şairi olarak bilinir. Hayatı hakkındaki elde ettiğimiz pek çok bilgi onun bıraktığı kasiden alınmıştır. Bu yazıda, Dehhani’nin eserlerinden elde edilen çıkarımlara dayanarak oluşturulan ...

İmale Nedir ve Nasıl Yapılır?

Osmanlı döneminde, divan şiiri denen bir şiir anlayışı ...

Aliterasyon Nedir?

Yineleme ya da tekrir de denir. Birçok kaynakta bu üç isim aynı anda geçmez ama aynı anlama geldiği bilinmelidir. Tekrir, Arapça “krr” kökünden gelir, Aliterasyon Fransızcadan gelir; Yineleme ise sanatın Türkçe ...

Terdit Nedir?

Edebi sanattır. Anlama bağlı sanat olarak geçer kaynaklarda ...