Makaleler

Edebiyat Makaleleri

Edebiyat ile ilgili 122 yazı bulunmaktadır. Sayfa: 5

Tezkire Nedir?

Divan edebiyatı döneminde kullanılan bir türdür. Fars edebiyatından geçmiştir bize.  Edebiyat terimi olarak kullanılır ve edebiyat terimi olarak da belli bir meslekteki kişilerin yaşam öykülerinin ...

Ahmet Kutsi Tecer Kimdir?Ahmet Kutsi Tecer Kimdir?

Ahmet Kutsi Tecer de birçok Türk aydını gibi sadece şair ya da oyun yazarı değildir; hayatı gözden geçirildiğinde ona şu meslekleri yakıştırabiliriz: Şair, oyun yazarı,  siyasetçi, öğretmen, araştırmacı.Bu ...

Abdülhak Hamit Tarhan Kimdir?Abdülhak Hamit Tarhan Kimdir?

1852 yılında Bebek’te bir yalıda Tarihçi Hayrullah Efendi’nin oğlu olarak 85 yıllık yaşamına “Merhaba” der Abdülhak Hamit Tarhan. Bu yaşamı boyunca, Osmanlı aydınının oğlu olarak dünyaya gelecek ama Cumhuriyeti ...

Hoca Dehhani Kimdir?

Edebiyatımızda ilklerin şairi olarak bilinir. Hayatı hakkındaki elde ettiğimiz pek çok bilgi onun bıraktığı kasiden alınmıştır. Bu yazıda, Dehhani’nin eserlerinden elde edilen çıkarımlara dayanarak oluşturulan ...

İmale Nedir ve Nasıl Yapılır?

Osmanlı döneminde, divan şiiri denen bir şiir anlayışı ...

Aliterasyon Nedir?

Yineleme ya da tekrir de denir. Birçok kaynakta bu üç isim aynı anda geçmez ama aynı anlama geldiği bilinmelidir. Tekrir, Arapça “krr” kökünden gelir, Aliterasyon Fransızcadan gelir; Yineleme ise sanatın Türkçe ...

Terdit Nedir?

Edebi sanattır. Anlama bağlı sanat olarak geçer kaynaklarda ...

Tecrit Nedir?

Genelde tecrîd olarak kullanılır.  Kelime asıl olarak “Açıkta bırakmak./ Yalnız başına bırakmak. Tek başına hapsetmek. / Dünya alâkalarını kalpten çıkarıp Allah'a (C.C.) yönelmek./ Soyma, soyulma “ ...

Telmih Nedir?

Telmih Türkçe sözlükte “Anlatılmak istenen şeyi söz arasında imalı ...

Aruz Nedir?

Aruz bir şiir ölçüsüdür.   ...

Batı’dan Gelen Nazım Biçimleri

“Yeni nazım biçimleri Türk edebiyatına ilk kez, Tanzimattan sonra tek tük görülmeğe başlar” [Cem Dilçin]. Ondan önce kullanılan nazım biçimleri ve türleri aydın kesimi için Doğu edebiyatı kaynaklı gazel, kaside ...

Teşbih Sanatı Nedir?

Teşbih sanatı edebi sanatlar konusunda işlenir. Edebi sanatlar ya da diğer adıyla söz sanatları bir sözcüğün gerçek anlamından uzaklaşarak yeni anlamlar kazanmasıdır. Türk edebiyatında söz sanatlarının en çok ...

Hüsn-i Talil Sanatı Nedir?

Yeni Türk edebiyatındaki isimlendirmesiyle güzel neden bulma da denir. Anlamla ilgili edebi sanatlar kısmında incelenir hüsn-i talil sanatı. Hüsn güzel, ta’lil ise neden bulma, bahane üretme anlamındadır. Tüm ...

Cinas Sanatı Nedir?

Cinas sanatı söylenişleri ve yazılışları aynı ama anlamları farklı olan sözcüklerle yapılır. Genellikle dize sonlarına bahsettiğimiz niteliklere uygun sözcükler getirilip beyitte anlam bütünlüğünün yanı sıra ...

İstiare Sanatı Nedir?

İstiare sanatı hem mecaz hem de benzetme sanatlarını içinde barındıran ve zamanla kullanımı gittikçe yaygınlaşan bir edebi sanattır. Çok sık kullanıldığı için divan şiirinin kalıpları dediğimiz mazmunların bir ...

Kinaye Nedir?

Mecaz sanatı içinde değerlendirilir ki eskiler beyân tabirinden olduğunu da söylerler. Sözlük anlamı olarak “bir şeyi bir şeyle örtmek” verilir; edebî sanat olarak tanımı yapılırsa da kısaca “örtülü anlam” ...

Tevriye Nedir?

Birçok araştırmacının muallakta kaldığı bir konudur tevriye. Eskiler tevriyeyi iham sanatının bir türü olarak kabul ederken kimisi de telmih sanatı ile beraber yapar tanımını. Günümüzde verilen edebiyat ...

Tezat Sanatı Nedir?

İki zıt düşüncenin, duygunun veya düşün şiirde birmiş gibi gösterilmesidir.  Yani birbirine zıt iki öğeyi,  şiirde kullanabilme sanatıdır.Tezat sanatında sadece anlamca zıt kelimeler bir arada ...

Leff ü Neşr Nedir?

Leff kelime anlamıyla bir şeyi derlemek,i toplamak anlamındadır. Arapça karşılığı ise “Rabt” olarak verilir. Neşr ise bugünkü yaymak, bir şeyin kapsamını genişletmek anlamındadır. Yani bu sanatın edebiyattan ...

Tariz Sanatı Nedir?

Tariz sanatının Türkçe karşılığı “İğneleme” olarak verilmiştir sözlüklerde. Yalnız tariz sanatı tartışmalı bir sanattır çünkü onu sanat olarak saymayan daha doğrusu kinaye sanatına dahil eden araştırmalar ve ...