Makaleler

Edebiyat Makaleleri

Edebiyat ile ilgili 122 yazı bulunmaktadır. Sayfa: 4

Üç Nokta Nerelerde Kullanılır?

Noktalama işaretleri içinde eksik kullanılan ya da kullanım alanı kural dışı genişletilen ve edebî eserlerin olmazsa olmazı üç noktayı işleyeceğiz bu yazıda. Hemen hemen her cümlenin, ünlemin ya da soru ...

Virgül Nerelerde Kullanılır?

Virgül, nokta ile birlikte en çok kullanılan noktalama işaretimizdir. Kullanım alanı oldukça geniş olan virgül, bir o kadar da yanlış kullanılan bir noktalama imidir. Virgülün kullanıldığı yerleri, cümle ...

Ünlem Nerede Kullanılır?

Ünlem, seslenme ve duygu bildiren sözcüklerden, cümlelerden sonra kullanılır. Dikkat edilmesi gereken bazı noktaları olsa da kullanımı en kolay noktalama işaretlerinden birisidir.Ünlemin Kullanım Alanları ve ...

Kesme İşareti Nerelerde Kullanılır?

Kesme işareti öğrencisinden öğretmenine, yedisinden yetmişine yazıda hata yaptıran bir noktalama işaretidir. Ayrıca şairlerin, yazarların kendi imlalarını yaratırken en çok katlettiği noktalama imidir. Bu ...

Türk Edebiyatında Eleştiri: Tanzimat Dönemi

Eleştiri kavramı çok geniş bir yelpazede değerlendirilmesi gereken apayrı bir konu olduğu için onu ayrıca, başka bir yazıda değerlendirmek gerekir. Bu yazıda sadece eleştirinin ne olduğunu sorgulayacak ve Türk ...

Türk Edebiyatında Eleştiri: Servet-i Fünun Dönemi

Tanzimat döneminde, Divan Edebiyatını hırpalamak ya da ölme aşamasına gelmiş bu edebiyatın idam mangasını hazırlamaktan ileri gitmeyen eleştiri, Servet-i Fünun diğer adıyla Edebiyatı-ı Cedide devrinde asıl ...

Türk Edebiyatında Eleştiri - Taşlama - Hicviye (Şiir)

Türk halkı, evvelden beri mizahî bir yapıya sahiptir. Günümüz sokak edebiyatına da baktığımızda mizahın güçlü bir silah olarak kullanıldığını, geçmişe baktığımızda da bu sivri dilliğinin çoğu zaman baştan kelle ...

Eleştiri Nedir?

Eleştiri, Atilla Özkırımlı gözünden şu şekilde görülmüştür:“Sanat yapılarını tanıtmak, açıklamak, sınıflamak ve değerlendirmek amacıyla yazılan yazıların tümüne verilen ad.“(Atilla Özkırımlı, Türk Edebiyatı ...

Eleştiri Kuramları

Dünya çapında eleştiri, bilimsel ölçütlere oturtulmuştur. Bu bakımdan da nesnel bir bakış açısı kazanmış ve eserin eleştirilmesi bir nevi sistemleştirilmiştir. Bir eserin basıldığı dönem, yazıldığı dönem, ...

Türk Edebiyatında Gazetecilik

Türk edebiyatının basın hayatı aslında çok tazedir. Matbaanın bile Lale Devri’nde geldiği bu ülkede basın hayatı 1800’lü yıllarda aktiftir. Osmanlı döneminde “matbuat” terimi olarak karşılanıyordu basın; şimdi ...

Türk Edebiyatında Doğu Etkisi

Türk edebiyatı, Türk dilinin sanatlı söyleyişlerinden oluşmuştur. Tanrı Dağlarından Adriyatik kıyılarına kadar uzanır.Türk dili. Bugün dahi başka herhangi bir dil bilmeden Çin’e kadar sizi götürecek tek dildir ...

Osmanlı’da Dergicilik

Osmanlı Türkçesinde dergi yerine Arapçadan gelen mecmua – cem yani "toplamak" kökünden türetilen sözcük - terimi kullanılırdı. Dergi, kelimesi Eski Türkçe "termek" eyleminden türetilerek Cumhuriyet ...

Cumhuriyet Dönemi ve Sonrasında Dergicilik

Cumhuriyet dönemi yani 1923 sonrası dönem, Türkiye’nin bir hedefinin olduğu dönemdir. İnsanlar artık ulus olma bilincinde ve bir devlet kurmanın telaşında tam bir kalkınma işine girmişlerdir o dönemde. Bu ...

Mazmun Nedir?

İskender Pala, mazmun için Ansiklopedik Divan Şiiri Sözlüğü adlı eserinde şu tanımı vermektedir : “Mânâ, anlam, kavram. Edebiyatta bazı özel kavram ve düşüncelerin ifadesinde kullanılan klişeleşmiş söz ve ...

Şemseddin Sami Kimdir?Şemseddin Sami Kimdir?

Şemseddin Sami, Türk dili ve edebiyatının mihenk taşlarında sayılan çok önemli bir dilci, etimolog, çevirmen ve edebiyatçıdır.  Lakin asıl önemli olan Kaşgarlı Mahmud’dan sonra Osmanlı dönemindeki ilk ...

Dede Korkut Kimdir?

Tüm Türk topluluklarının, milletlerinin ortak kültürüdür. Dede Korkut; Dedem Korkut, Korkut Ata, Atam Korkut olarak da bilinir. Kazakistan, Türkmenistan, Azerbaycan, Kırgızistan ve diğer Türk illeri, Dede ...

Köroğlu Kimdir ve Köroğlu Destanı Özellikleri Nelerdir?

Köroğlu 15. asırda yaşamış saz şairidir. Adına yakılan ağıtları ve kendisine ait oluşturulmuş Köroğlu destanı vardır.Türk edebiyatında genelde aydınlar tek karakterlidir. Yani ya şairdir ya da romancıdır ama ...

Cevdet Kudret Kimdir?Cevdet Kudret Kimdir?

Tam adı Cevdet Kudret Solok’tur; lakin birçok yerde Cevdet Kudret olarak geçer. Peki, kimdir Cevdet Kudret, edebiyatımızdaki yeri nedir, bir makaleye konu olacak neler yapmıştır hayatında…Cevdet Kudret, tek ...

Şamanizm Nedir?

Şaman denilen ve din adamı olarak bilinen, özel güçleri olduğuna inanılan kişilerin oluşturduğu din olarak gösterilebilir Şamanizm.Şamanizm üzerinde tartışılan bir konudur ama önce araştırmacılar için Şamanizm ...

Deneme Türü Nedir?

Deneme bir yazın yani edebiyat türüdür. Biliyoruz ki birisi manzum diğer nesir olmak üzere başlıca iki tür vardır yazın hayatında. Deneme bu yazın türlerinden nesir yani düzyazı kısmına aittir.Deneme, Atilla ...